skip to main content
:::

歡迎來到Yijhu Township Office網站

Yijhu Township Office網站

:::
 •  Huang A-Jia

  Education: Diploma, Senior High School
  Experiences:

  Chairman, Yijhu branch of Chiayi Qingxi Women’s Association;
  Representative of the 16th, 17th, 18th and 19th Yijhu Town Council;

  Director,Legislator Tsai Yi-Yu Service
  Tel: (O) (05): 3412001
  Address: No.389, Renli Village, Yijhu Town, Chiayi County
open footermenu close foorermenu